Navigate / search

Madalapalgaliste toetus 2017. aastal

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse on kord aastas makstav toetus, mille eesmärk on täistööajaga töötava madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel. Loe edasi

Käibemaksukohustuse piirmäär tõuseb 40 000 euroni

Valitsus otsustas suurendada käibemaksukohustuslase registreerimise piirmäära praeguselt 16 000 eurolt 40 000 euroni. Eestis seni kehtiv 16 000 euro suurune piirmäär kehtib alates 1. aprill 1995, siis kehtis Eestis kroon ning piirmäär oli 250 000 krooni.

Muudatus jõustub 2018. aasta jaanuaris. Loe edasi

Ravikindlustus võlaõiguslike lepingute alusel

Alates 1.jaanuarist 2016. a muutuvad ravikindlustuse seaduse sätteid, mis reguleerivad juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusseadusliku lepingu alusel töö- ja teenustasusid saava isiku kindlustuskaitse tingimusi.

Need seotakse lahti töötamise registri kandest ning hakkavad sõltuma sotsiaalmaksu deklareerimisest deklaratsioonil TSD. See tähendab, et uuest aastast ei ole enam VÕS lepingute puhul ravikindlustuse tekkimise aluseks TÖRi kanne, vaid TSD-l deklareeritud andmed. Loe edasi

Käibedeklaratsiooni lisa

Alates 1. novembrist 2014 peab KMD lisal deklareerima arvete informatsiooni juhul, kui ühe tehingupartneriga tehingu või tehingute käibemaksuta kogusumma ületab kalendrikuus 1000 eurot(KMS § 27)  Tehingupartneripõhist piirmäära arvestatakse ostu- ja müügiarvete puhul eraldi. Loe edasi

Isikliku sõiduauto hüvitis

Alates 01.09.2014 on isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta. (TuMS § 13 lg 3 p 2) Loe edasi

Töötamise registreerimine (TÖR)

26. märtsil 2014 võttis riigikogu vastu maksukorralduse seaduse muudatused, millega luuakse töötamise register ning mis jõustub 1. juuli 2014. (MKS muudatus)

Töötamise register (TÖR) on töötamisega seotud infot koondav register, mis koondab Eestis tööd tegevate inimeste kohta seotud informatsiooni ühtsesse elektroonilisse keskkonda ning mis on aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste (ravikindlustus, pension, töötuskindlustushüvitis jne) tuvastamisel eriseadusega ettenähtud juhtudel ning töötamisega seotud kohustuste täitmise kontrollimisel. Registrit saavad kasutada kõik seda infot vajavad asutused. Loe edasi