Navigate / search

Muutub lapsepuhkuse regulatsioon

Valitsus.ee andmetel parandatakse 2018. aasta oktoobris vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muudatustega vastu võetud lapsepuhkuse regulatsiooni.

Alates 1. aprillist 2022 on õigus lapsepuhkusele mõlemal vanemal kümme tööpäeva ühe lapse kohta kuni lapse 14-aastaseks saamiseni, kuid mitme lapse kohta kokku kõige rohkem 30 kalendripäeva ühes kalendriaastas.

Loe edasi

Haigushüvitis alates 01.01.2021

Vabariigi Valitsus muutis seoses COVID-19 haiguse levikuga ajutiselt alates 1. jaanuarist 2021 haiguslehe hüvitamise korda. Uus kord kehtib alates 01.01.2021 alanud esmastele haiguslehtedele.

Haigushüvitise maksmine:

– esimene haiguspäev on töötaja omavastutus;

– teise kuni viienda haiguspäeva haigushüvitise maksmise kohustus on tööandjal;

– alates kuuendast haiguspäevast tasub haigushüvitist Eesti Haigekassa.

Loe edasi

Maksumäärad 2021

Tulumaks

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%(TuMS § 4 lg 1)
  • Maksuvaba tulu summa 6 000 eurot aastas (0 eurot kuni 500 eurot kuus). (TuMS § 23 lg 1) Kui aasta tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Kui kuutulu on suurem kui 1 200 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1 200). (TuMS § 42 lg 1) Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null. Rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.
Loe edasi

Töötaja õigus õppepuhkusele

Vastavalt täiskavanute koolituse seadus (TäKS § 13), millele viitab töölepingu seadus (TLS § 67 lg 1), on õigus saada töötajal ja ametnikul (ATS § 43 lg 1) täienduskoolitusel või tasemeõppes (põhi-, kesk- või kõrghariduse omandamine, õppimine kutseõppe õppekaval) nii päeva- kui ka kaugõppes (või eksternina) õppides õppekoormusest (täis- või osakoormus) sõltumata õppepuhkust. Loe edasi

Dividendide maksustamine 2019. aastast

Seadusemuudatusega kehtestatakse regulaarselt makstavatele dividendidele soodsam maksumäär, milleks on 14% (14/86 netosummast, st ~16,279%) (TuMS § 4 lg 5; § 50`1). Äriühingud saavad kasutada soodsamat maksumäära neljandal aastal makstud dividendide puhul kolme eelneva aasta keskmise dividendi väljamakse ulatuses. Ülejäänud osa, mis ületab viimase kolme aasta keskmise väljamakse, maksustatakse tavapärase 20% maksumääraga (20/80 netosummast, st 25%) (TuMS § 4 lg 1`1;§ 50 lg 1).

Kui ettevõte maksab 14/86-lise soodusmääraga dividende füüsilisest isikust omanikule, siis peetakse füüsiliselt isikult lisaks 7% tulumaksu kinni (TuMS § 43 lg 1 punkt 1`1) osalt, mida ettevõte tasandil maksustati 14/86-ga. Kui nimetatud dividendid maksustatakse tavapärase 20/80-lise maksumääraga, siis lisakohustusi füüsilisele isikule sellest ei tulene. Loe edasi

Tulumaksuvaba miinimum 2018. aastast

Alates 01.01.2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6 000 eurot aastas. Kui tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: 6 000 – 6 000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null. TuMS § 23

Väljamaksetest arvatakse maksumaksja kirjaliku avalduse alusel igas kalendrikuus enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha summa, mis on arvutatud järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1 200). Nimetatud summa ei või olla väiksem kui null. Valemi jagatist (500 / 900) ei ümardata ning arvutatud maksuvaba tulu summa ümardatakse kahe kohani pärast koma. Maksumaksja võib oma avalduses ette näha väiksema summa maha arvamise. TuMS § 42 

Loe edasi

Töötaja tervise edendamine maksuvabalt

Alates 1.jaanarist 2018. aasta ei loeta enam erisoodustuseks töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses (kuludokumendi alusel) töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele. TuMS § 48 lg 5`5

Loe edasi

Tööandja kulutused töötajate majutusele ja transpordile

Erisoodustuseks ei loeta tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötavate töötajate majutamiseks (TuMS § 48 lg 5`6), kui on täidetud alljärgnevad tingimused:
• töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökoha asula piirist;
• töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara;
• tingimused on täidetud töötaja kogu majutamise perioodil.

Loe edasi

Ettevõtte autode maksustamine

Senine erisoodustuse süsteem asendub auto võimsusest ja vanusest sõltuva arvestusega, kaovad ära sõidupäevikud nende autode puhul, mida kasutatakse ettevõttes ka erasõitudeks ehk segakasutuses olevad autod.

Segakasutusel olevate autode puhul peab hakkama tasuma erisoodustusmakse lähtuvalt auto kilovati määrast, mis on 1,96 eurot kW kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind 1,47 eurot kW kohta kuus. TuMS § 48 lg 8 

Loe edasi