Navigate / search

Tulumaksuvaba miinimum 2018. aastast

Alates 01.01.2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6 000 eurot aastas. Kui tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: 6 000 – 6 000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null. TuMS § 23

Väljamaksetest arvatakse maksumaksja kirjaliku avalduse alusel igas kalendrikuus enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha summa, mis on arvutatud järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1 200). Nimetatud summa ei või olla väiksem kui null. Valemi jagatist (500 / 900) ei ümardata ning arvutatud maksuvaba tulu summa ümardatakse kahe kohani pärast koma. Maksumaksja võib oma avalduses ette näha väiksema summa maha arvamise. TuMS § 42 

Tulumaksuga maksustatav tulu on töötasu ja muu tasu, sh välismaalt saadud töötasu jm tasu (TuMS §44 lg 13), VÕS lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend (TuMS §50), maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, vanema-, ajutine töövõimetus- ja haigushüvitis või muu tulu.

Tulu summana arvestatakse brutotöötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensionimakse. Samuti arvestatakse tulu summana muud brutotasud, mis maksustatakse tulumaksu kinnipidamise teel.

Tuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, pere- ja toimetulekutoetusi (nt lapsetoetus, lastehooldustoetus, sünnitoetus) ja maksuvaba stipendiume, elatis, maksuvaba eluaseme (TuMS §15) või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük, lähetuse päevaraha, isikliku sõiduauto hüvitis, töövõimetoetust, elatist, kingitusi jms, töötajale lapse sünni puhul makstav toetus, mis ei ületa 5/12 residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu ehk kuni 2 500 eurot (mitmike puhul iga lapse kohta kuni 2 500 eurot).

Tulumaksu kinnipidaja saab maksuvaba tulu rakendada kuupõhiselt. Töötajal, kes töötab mitmes töökohas ja/või saab pensioni, tuleb kindlasti arvestada, et tal on õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes töökohas või Sotsiaalkindlustusametis. Lõplik maksuvaba tulu arvestus selgub isiku tuludeklaratsiooni alusel.

Mitmest kohast mitmesuguse tulu saajal on mõttekas mitte lasta maksuvaba tuluosa arvestada või siis määrata ühes kohas väiksem maksuvaba summa, sest kui igasugune kogutulu ületab 14 400 eurot aastas (1 200 eurot kuus), siis aastasiseselt maksuvaba tuluosaga arvestamisel tuleb tulumaksu riigile tagasi maksta.

Keskmine kuutulu:

Maksuvaba tulu:

kuni 1200 EUR

500 EUR/kuus

1201 – 2099 EUR

=500-0,55556 x (tulu – 1200)

alates 2100 EUR

0 EUR

Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi.

Maksuvaba tulu arvessevõtmist on võimalik aasta kestel kontrollida e-maksuameti/e-tolli alajaotuses „Töötamine ja väljamaksed” → „TSD koondandmed” → „Väljamaksete andmete vaatamine”.

http://kasulik.delfi.ee/palgakalkulaator/

Allikas: EMTA maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018