Navigate / search

Maksumäärad 2023

Tulumaks

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%(TuMS § 4 lg 1)
 • Maksuvaba tulu summa 7 848 eurot aastas (0 eurot kuni 654 eurot kuus). (TuMS § 23 lg 1) Kui aasta tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: 7 848 – 7 848 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Kui kuutulu on suurem kui 1 200 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu järgmise valemi kohaselt: 654 – 654 / 900 × (väljamakse – 1200). (TuMS § 42 lg 1) Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null. Rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.
 • Juriidiliste isikute väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, ettevõtlusega mitteseotud kulud) tulumaksumäär on 20/80 ehk 25%. (TuMS § 4 lg 1`1)
 • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20% (20/80 netosummas, st 25%) ((TuMS § 4 lg 1`1;§ 50 lg 1). Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14% (14/86 netosummas, st ~16,279%) (TuMS § 4 lg 5; § 50`1) ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%. (TuMS §4 lg 4;§ 43 lg 1 punkt 1`1)
 • Tulumaksuvaba on töötajale lapse sünni puhul makstav toetus, mis ei ületa 5/12 residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu ulatust ehk  3 270 eurot (5/12*7848). Mitmike puhul iga lapse kohta 3 270 euro ulatuses. (TuMS § 13 lg 3 p 7)

Tulumaksuseadus (TuMS)

Sotsiaalkindlustusmaksed

 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 654 eurot (2022. aastal 654 eurot), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 215,82 eurot (2022. aastal 192,72 eurot). (SMS § 7 lg 1; SMS § 2`1)
 • Täistööajaga töötamisel töötasu alammäär on 725 eurot (2022. aastal 654 eurot) ning tunnitasu alammäära on 4,30 eurot (2022 aastal 3,86 eurot). (VV määrus nr 124 § 1)         

 Vabariigi Valitsuse määrus

 • Lapsepuhkuse makstava tasu suurus on 50% lapsevanema keskmisest palgast ning tasu suurus ei või olla väiksem kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kuu keskmise tööpäeva töötasu määr.
 • Vanemahüvitise saamise ajal on lubatud teenida tulu kuni 2 145,65 eurot (2022. aastal 2 021,54 eurot), siis makstav vanemahüvitis ei vähene.
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ning tööandjale 0,8%(VV määrus nr 88 § 2 ja 3) Vabariigi Valitsuse määrus Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Tööandjal säilib endiselt kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud määras 0,8%. Loe lisaks:  ETMA-tootuskindlustusmakse
 • Kogumispensioni makse määr on 2%. (KoPS § 9) Maksemäära saab kontrollida Pensionikeskus

Sotsiaalmaksuseadus (SMS)

Hüvitised ja erisoodustused

 • Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50,00 eurot esimese 15 päeva eest, kuid mitte rohkem kui 15 päeva kalendrikuus ning 32,00 eurot iga järgneva päeva eest. Muude lähetusega kaasevate mõistlike kulude osas maksuvaba piirmäär puudub. (TuMS § 13 lg 3 p 1) Kulude hüvitiste ja välislähetuse päevaraha maksmise korra kehtestab (VV määrus nr 110  § 7) Vabariigi Valitsuse määrus
 • Isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus iga hüvitust maksva tööandja kohta. (TuMS § 13 lg 3 p 2) Sõitude kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise korra kehtestab (VV määrus nr 164  § 5) Vabariigi Valitsuse määrus
 • Tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamise erisoodustuse hinna leidmise aluseks on kilovatipõhine arvestus, olenemata sellest, kui palju erasõite kuus tehakse. Erisoodustuse hind on 1,96 eurot kW kohta kuus ning üle viia aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind 1,47 eurot kW kohta kuus. Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt 0,49 + 0,81 eur/kW kuus ning üle 5 aastastel sõiduautodel 0,37 + 0,61 eur/kW kuus. (TuMS § 48 lg 8; SMS § 2 lg 1 p 7) Erisoodustuse kalkulaatorit
 • Erisoodustus ei ole kui töötajale hüvitatakse elu- ja töökoha vaheline ühistranspordi pileti maksumus. Muu transpordikulu hüvitamist ei maksustata erisoodustusena, kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga või kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust. Samuti ei maksustata erisoodustusena tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja transpordiks elu- ja töökoha vahel, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast või kui tööandja korraldab transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta, või bussiga liiklusseaduse tähenduses. (TuMS § 48 lg 5`1)
 • Tervise edendamiseks tehtavate kulutuste maskuvaba piirmäär on kuni 100 eurot töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele. (TuMS § 48 lg 5`5)
 • Reklaamkingituse maksuvaba piirmäär on 10 eurot käibemaksuta. (TuMS § 49 lg 1) Annetusi ja kingitusi võib maksuvabalt teha kalendriaasta jooksul tulumaksusoodustusega ühingutele kuni 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10% viimase majandusaasta kasumist. Kasutada saab ainult ühte piirmäära. (TuMS § 11 lg 2; § 49  lg 2 ja 3) EMTA/tulumaksusoodustusega-uhingule/nimekiri
 • Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär on 32 eurot kuus. Lisaks sellele võib teha kalendrikuus maksuvabalt seoses äripartnerite vastuvõtuga väljamakseid üldsummas kuni 2% ulatuses maksumaksja samal kalendrikuul tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast. (TuMS § 49 lg 4)
 • Erisoodustuseks on laenu andmine töötajale või tema lähikondlastele turutingimustest madalama intressimääraga. Erisoodustuse hinnaks loetakse turutingimustele vastava intressi summa ja laenulepingus ette nähtud intressimäära järgi tasumisele kuuluva intressi summa vahet, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lg 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär (enne 1.07.2020 oli 0,00%, avaldatakse 2 korda aastas enne 01.07 ja enne 01.01) eestipank.ee/volasuhete-intressimaar  (TuMS § 48 lg 4 p 6; SMS § 2 lg 1 p 7) Osaühing ei tohi laenu anda oma osanikule, juhatuse ja nõukogu liikmele, prokuristile ning isikule osaühingu osa omandamiseks. (ÄS § 159)

Käibemaks

 • Tax free maksuvaba piirmäär 38 eurot(KMS § 5 lg 2 p 2)
 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär on 40 000 eurot(KMS § 19 lg 1)
 • Piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus kaupade soetamisel on 10 000 eurot(KMS § 21 lg 2)
 • Lihtsustatud arve võib väljastada, kui arvel olev summa ilma käibemaksuta ei ületa 160 eurot(KMS § 37 lg 9)

Käibemaksuseadus (KMS)

Maksukorralduse seadus

 • Sunniraha ülempiir teabe, asjade ja dokumentide esitamata jätmise eest esimesel korral 640 eurot ning teisel korral 2 000 eurot(MKS § 67 lg 3)
 • Sunniraha ülempiir deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmise eest esimesel korral 1 300 eurot ning teisel korral 2 000 eurot(MKS § 91 lg 4)
 • Sunnisraha töötaja registreerimata jätmise eest 1 300 eurot ning teisel korral 2 000 eurot. (MKS § 25 `8 lg 3)
 • Maksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata ja maksuvõlga sisse ei nõuta on alla 10 euro(MKS § 100 lg 1)
 • Maksuvõla puudumise tõend väljastatakse juhul, kui isiku maksuvõlg ei ületa 100 eurot(MKS § 14 lg 5)
 • Maksukohustuse poolt tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi määr on 0,06% päevas. (MKS § 117 lg 1)
 • Rahatrahv juriidilisele isikule maksuhaldurile tahtlikult andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest, kui sellega vähendatakse maksu- või kinnipidamiskohustust või suurendatakse tagastusnõuet, kuni 32 000 eurot(MKS § 153`lg 2)

 Maksukorralduse seadus (MKS)

Võlaõigusseadus

 •  Viivise intressmäär võlasuhtes on Euroopa Keskpanga kohaldatav viimane intressimäär (VÕS § 94 lg 1), (avaldatakse 2 korda aastas enne 01.01 ja enne 01.07 www.eestipank.ee/volasuhete-intressimaar ) + 8 % aastas (VÕS § 113 lg 1). Viivis kohaldub kõikidele lepingutele ning muudatuste kohaselt on edaspidi võlgnikul üldjuhul keelatud tugineda kokkuleppele, mille kohaselt on viivise suuruseks VÕS sätestatuga võrreldes väiksem viivis. Kui lepinguga on ette nähtud kõrgem intressimäär kui seadusjärgne viivisemäär, loetakse viivise määraks lepinguga ettenähtud intressimäär. Viivise nõudmise täieliku välistamise kokkulepe on tühine. Piiramise keeld ei kohaldu tarbijatele.
 •  Võlausaldajal on õiguse nõuda võlgnikult võla sissenõudmiskulude hüvitamist summas 40 eurot(VÕS § 113lg 1) Seda vaid juhul, kui võlausaldajal on õigus (täiendavalt) nõuda ka viivist ning võlgniku puhul pole tegemist tarbijaga. Võlausaldajal on õigus nõuda käitlemiskulude hüvitamist ka juhul, kui sissenõudmiskulud tegelikkuses puuduvad. Olukorras, kus pooled on leppinud võlgnevuse tasumises maksegraafiku alusel, on iga osamakse tähtaegne tasumine eraldi kohustus ehk iga osamakse tegemisega viivitamise korral on õigus nõuda 40 eurot.

Võlaõigusseadus(VÕS)