Navigate / search

Uued auditi ja ülevaatuse kohustuse piirmäärad

Audiitortegevuse seadus muudatus kehtestab raamatupidamiskohustuslastele uued auditi ja ülevaatuse kohustuse piirmäärad. 2016. aastal jõustunud seadusemuudatusi kohaldatakse majandusaasta aruannetele, mille aruandeaasta algab 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Audiitortegevuse seaduse kohaselt on raamatupidamise aastaaruande audit kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ning Audiitortegevuse seadus § 91 lõikes 4 nimetatud sihtasutustele. 

Teistele eraettevõtetele on raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus kohustuslik, kui aruandeaasta näitajad ületavad piirmäärasid:

 

Audit

Ülevaatus

Ülevaatus *

 

Vähemalt 2 näitajat
ületavad

Vähemalt 1 näitaja
ületab

Vähemalt 2 näitajat
ületavad

Vähemalt 1 näitaja
ületab

Vähemalt 1 näitaja
ületab

Müügitulu või tulu

4,0 mln EUR

12,0 mln EUR

1,6 mln EUR

4,8 mln EUR

15 tuh EUR

Varad bilansipäeva seisuga

2,0 mln EUR

6,0 mln EUR

0,8 mln EUR

2,4 mln EUR

15 tuh EUR

Keskmine töötajate arv

50

180

24

72

 

* kohustuslik Audiitortegevuse seadus § 91 lõikes 4 nimetatud sihtasutustele

Audiitorkontroll või finantsaruandluse ülevaatus võiks kuuluda iga ettevõtte kontrolliprotseduuride juurde, ka siis, kui seda seadusega nõutud pole. Nii saavad ettevõtte omanikud ja juhid kindlustunde sõltumatult osapoolelt, et ettevõtte raamatupidamine ja arvestusprotsessid on korras ning see omakorda aitab tagada klientide ja koostööpartnerite usalduse.

Isegi juhul, kui auditi või ülevaatuse nõue ei tulene seadusest, on see soovitatav praktilistel kaalutlustel:

  • laenu taotlemisel, krediidiasutused reeglina nõuavad auditeeritud raamatupidamise aastaaruannet;
  • riigihangete korraldamisel, tihtipeale seatakse hanketingimusena esitada pakkuja auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne;
  • Euroopa Liidu struktuurfondidest ja teistest rahvusvahelistest finantsorganisatsioonidest toetuste ja sihtfinantseerimise taotlemisel tuleb tavaliselt esitada auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne;
  • äriotsustuste langetamisel, välismaised erainvestorid pööravad väga suurt tähelepanu auditi olemusele.

Allikas: Audiitorkontroll