Navigate / search

Tööaja määra märkimine TSDl alates 2016

Alates 2016. aastast tuleb TSD lisa 1 esitamisel iga töölepingu alusel  töötava töötaja või teenistussuhtes olevate ametnike kohta märkida tööaja määr, seda ka juhul kui vastaval kuul väljamakset ei toimunud. (Rahandusministri määrus, avaldatud RT I 20.11.2015, 2). 

Üksikasjalikud juhised MTA lehel  TSD lisa 1 täitmine alates 01.01.2016

Tulumaksu kinnipidaja on kohustatud vorm TSD lisa 1 kajastama tööaja määra, töölepingu alusel töötavate töötajate või teenistussuhtes olevate ametnike kohta, kelle töötamine ei ole töötamise registri andmetel peatatud, sõltumata väljamakse tegemisest. Töötamise peatumiseks TÖR alusel loetakse tööd tegeva isiku viibimist lapsehoolduspuhkusel, aja- ja asendusteenistuses või poolte kokkuleppel antaval tasustamata puhkusel (MKS § 251 lg 3 punkt 5).

Ainult juhtudel, kus töösuhe on peatunud terve maksustamisperioodi jooksul ning väljamakset ei toimunud (samuti ei tekkinud sotsiaalmaksu miinimumkohustust), ei pea töötajat või ametnikku TSD-l kajastama.

Seega ka väljamaksete puudumisel näidatakse vormi TSD lisa 1 koodil 1040 töötaja töölepingu või ametniku ametikohale nimetamise lepingujärgne tööaja määr ehk see ei sõltu tegelikult töötatud tundidest.

Maksudeklaratsioonis märgitakse sama kuu tööaja määr, mille kohta deklaratsioon esitatakse. Täistööaja korral märgitakse tööaja määraks 1, osalise tööaja korral märgitakse tööaja määraks 0,… (kahe komakoha täpsusega).

Kood 1040 (tööaja määr) täidetakse, kui väljamakse liik on 10, 11, 12, või 13. Seega kui tegu on juhatuse liikme või mõne muu võlaõigusseaduse alusel sõlmitud lepinguga, siis tööaja määra ei märgita.

Tööaja määr märgitakse maksustamisperioodi ehk kalendrikuu kohta, mille kohta vorm TSD esitatakse. See tähendab, et jaanuari TSD-l (esitatakse 10. veebruariks) märgitakse jaanuari tööaja määr, veebruari TSD-l (esitatakse 10. märtsiks) märgitakse veebruari tööaja määr jne. Juhul kui vastav väli jäetakse täitmata, siis loetakse, et töötaja tööaja määr on 1 ehk täistööaeg. Tööaja määr 0 aga märgitakse juhtudel, kus töösuhe on väljamakse ajaks peatunud või lõppenud ehk väljamakse tehakse pärast töösuhte lõppemist.

Näide 1

Töötaja tuleb täiskoormusega töölepinguga tööle 1. jaanuarist ja tööandja maksab palka 5. veebruaril

 • jaanuari TSD-l deklareeritakse töötaja, väljamakse liigiks 10, väljamakse summaks 0  ja jaanuari tööaja määra 1,
 • veebruari TSD-l deklareeritakes töötajale jaanuari eest makstud palk ja veebruari tööaja määr 1.
Näide 2

Töötaja alustab täiskoormusega töölepinguga tööd 31. märtsil ja tööandja maksab palka 10. aprillil

 • märtsi TSD-l deklareeritakse töötaja, märkides väljamakse liigiks 10, väljamakse summaks 0  ja märtsi tööaja määra 1 (deklareeritakse ka siis, kui oli vähemalt ühe päeva maksustamisperioodist tööl),
 • aprilli TSD-l deklareeritakes töötajale märtsi eest makstud palk ja aprilli tööaja määr 1.
Näide 3

Töötaja on kogu veebruari haige, töötaja saab jaanuari eest palga veebruaris ja haigusraha märtsis

 • veebruari TSD-l deklareeritakse töötajale jaanuari eest makstud palk ja veebruari tööaja määr 1,
 • märtsi TSD-l deklareeritakse veebruari eest makstud haigusraha (väljamakse liik 24) ja eraldi reana väljamakse liik 10, väljamakse summa 0 ja märtsi tööaja määr 1.
Näide 4

Täiskoormusega töötaja tööleping lõppeb märtsis, töötaja saab veebruari eest palga märtsis ja lõpparve aprillis

 • märtsi TSD-l deklareeritakse tööajale veebruari eest makstud palk ja märtsi tööaja määr 1,
 • aprilli TSD-l deklareeritakse töötajale aprillis makstud lõpparve ja tööaja määr 0, sest tööleping on lõpetatud.
Näide 5

Töötaja töötamine oli TÖRis peatatud kogu veebruarikuu, peatamise aluseks on lapsehoolduspuhkus ning töötajale tehakse ühekordne väljamakse (näiteks preemia vm)

 • veebruarikuu TSD-l deklareeritakse veebruaris tehtud väljamakse ja koodil 1040 tööaja määr 0, sest TÖRis on töötamine peatatud.
Näide 6

Töötaja töötamine oli TÖRis peatatud kogu veebruarikuu, peatamise aluseks on tasustamata puhkus poolte kokkuleppel, töötajale väljamakset palgapäeval (märtsis) ei tehta, kuid tekib sotsiaalmaksu miinimumkohustus

 • veebruarikuu TSD-l deklareeritakse töötajale jaanuari eest makstud palk ja veebruari tööaja määr 0, sest TÖRis oli töötamine peatatud,
 • märtsikuu TSD-l deklareeritakse väljamakse liik 10, väljamakse summa 0 (veebruarikuu eest palka ei makstud), koodil 1040 tööaja määr 1 ning koodil 1090 sotsiaalmaksu aluseks olev kuumäär 390 eurot.

Seega kui töötaja töötamine on TÖRis peatatud terveks kuuks (töötamise peatamise aluseks on lapsehoolduspuhkus, aja- või asendusteenistus või tasustamata puhkus poolte kokkuleppel), siis töötajat (ametniku) ja tööaja määra 0 ei tule vormil TSD deklareerida juhul, kui

 • töötajale ei tehta maksustamisperioodil (kalendrikuul, mille kohta vorm TSD esitatakse) väljamakset ja
 • tööandjal ei teki sotsiaalmaksu miinimumkohustust.
Näide 7

Töötaja on alates 20. märtsist rasedus- ja sünnituspuhkusel. Töötaja saab veebruari eest palga märtsis ja märtsi eest palga aprillis, siis:

 • märtsi TSD-l deklareeritakse töötajale veebruari eest makstud palk ja märtsi tööaja määr 1,
 • aprilli TSD-l deklareeritakse töötajale märtsi eest makstud palk ja aprilli tööaja määr 1.
Näide 8

Töötaja on alates 15. veebruarist lapsehoolduspuhkusel, siis:

 • veebruari TSD-le deklareerida ei tule, kuna töötaja oli eelnevalt rasedus- ja sünnituspuhkusel ja väljamakseid ei tehtud. TÖRis on alates 15. veebruarist töötamine peatatud.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet