Navigate / search

Töötaja õigus õppepuhkusele

Vastavalt täiskasvanute koolituse seadus (TäKS § 13), millele viitab töölepingu seadus (TLS § 67 lg 1), on õigus saada töötajal ja ametnikul (ATS § 43 lg 1) täienduskoolitusel või tasemeõppes (põhi-, kesk- või kõrghariduse omandamine, õppimine kutseõppe õppekaval) nii päeva- kui ka kaugõppes (või eksternina) õppides õppekoormusest (täis- või osakoormus) sõltumata õppepuhkust. Loe edasi

Maksumäärad 2018

Tulumaks

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%(TuMS § 4 lg 1)
  • Juriidiliste isikute väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) tulumaksumäär on 20/80 ehk 25%. (TuMS § 4 lg 1`1)
  • Maksuvaba tulu summa 6 000 eurot aastas (0 eurot kuni 500 eurot kuus). (TuMS § 23 lg 1) Kui aasta tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null. Rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.

Loe edasi

Tulumaksuvaba miinimum 2018. aastast

Alates 01.01.2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6 000 eurot aastas. Kui tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: 6 000 – 6 000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null. TuMS § 23

Väljamaksetest arvatakse maksumaksja kirjaliku avalduse alusel igas kalendrikuus enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha summa, mis on arvutatud järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1 200). Nimetatud summa ei või olla väiksem kui null. Valemi jagatist (500 / 900) ei ümardata ning arvutatud maksuvaba tulu summa ümardatakse kahe kohani pärast koma. Maksumaksja võib oma avalduses ette näha väiksema summa maha arvamise. TuMS § 42 

Loe edasi

Töötaja tervise edendamine maksuvabalt

Alates 1.jaanarist 2018. aasta ei loeta enam erisoodustuseks töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses (kuludokumendi alusel) töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele. TuMS § 48 lg 55

Loe edasi

Ettevõtte autode maksustamine

Senine erisoodustuse süsteem asendub auto võimsusest ja vanusest sõltuva arvestusega, kaovad ära sõidupäevikud nende autode puhul, mida kasutatakse ettevõttes ka erasõitudeks ehk segakasutuses olevad autod.

Segakasutusel olevate autode puhul peab hakkama tasuma erisoodustusmakse lähtuvalt auto kilovati määrast, mis on 1,96 eurot kW kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind 1,47 eurot kW kohta kuus. TuMS § 48 lg 8 

Loe edasi

Tööandja makstav haigushüvitis

2017. aasta 1.jaanuaril jõustub sotsiaalmaksuseaduse muudatus, millega antakse tööandjale võimalus maksta töötajale sotsiaalmaksuvabalt haigushüvitist ka teise ja kolmanda haiguspäeva eest, sarnaselt neljanda kuni kaheksanda haiguspäevaga. Tööandjal ei ole kohustust maksta teise ja kolmanda kalendripäeva eest hüvitist vähemalt 70 protsenti töötaja keskmisest töötasust nagu neljanda kuni kaheksanda haiguspäeva puhul, vaid summa on tööandja enda otsustada. Sotsiaalmaksuvabastus laieneb kuni 100 protsendini töötaja keskmisest palgast. Summat, mis ületab keskmist töötasu, maksustatakse üldises korras palgalt makstavate maksudega.

Loe edasi

Maksumäärad 2017

Tulumaks

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%(TuMS § 4 lg 1)
  • Juriidiliste isikute väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) tulumaksumäär on 20/80 ehk 25%. (TuMS § 4 lg 1`1)
  • Maksuvaba tulu on 180 eurot kuus (2016. aastal 170 eurot) ehk 2 160 eurot aastas (2016. aastal 2 040 eurot). (TuMS § 23) Rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.

Loe edasi

Madalapalgaliste toetus 2017. aastal

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse on kord aastas makstav toetus, mille eesmärk on täistööajaga töötava madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel. Loe edasi