Navigate / search

Töötaja õigus õppepuhkusele

Vastavalt täiskavanute koolituse seadus (TäKS § 13), millele viitab töölepingu seadus (TLS § 67 lg 1), on õigus saada töötajal ja ametnikul (ATS § 43 lg 1) täienduskoolitusel või tasemeõppes (põhi-, kesk- või kõrghariduse omandamine, õppimine kutseõppe õppekaval) nii päeva- kui ka kaugõppes (või eksternina) õppides õppekoormusest (täis- või osakoormus) sõltumata õppepuhkust. Loe edasi

Käibemaksukohustuse piirmäär tõuseb 40 000 euroni

Valitsus otsustas suurendada käibemaksukohustuslase registreerimise piirmäära praeguselt 16 000 eurolt 40 000 euroni. Eestis seni kehtiv 16 000 euro suurune piirmäär kehtib alates 1. aprill 1995, siis kehtis Eestis kroon ning piirmäär oli 250 000 krooni.

Muudatus jõustub 2018. aasta jaanuaris. Loe edasi

Käibedeklaratsiooni lisa

Alates 1. novembrist 2014 peab KMD lisal deklareerima arvete informatsiooni juhul, kui ühe tehingupartneriga tehingu või tehingute käibemaksuta kogusumma ületab kalendrikuus 1000 eurot(KMS § 27)  Tehingupartneripõhist piirmäära arvestatakse ostu- ja müügiarvete puhul eraldi. Loe edasi

Isikliku sõiduauto hüvitis

Alates 01.09.2014 on isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta. (TuMS § 13 lg 3 p 2) Loe edasi

Töötamise registreerimine (TÖR)

26. märtsil 2014 võttis riigikogu vastu maksukorralduse seaduse muudatused, millega luuakse töötamise register ning mis jõustub 1. juuli 2014. (MKS muudatus)

Töötamise register (TÖR) on töötamisega seotud infot koondav register, mis koondab Eestis tööd tegevate inimeste kohta seotud informatsiooni ühtsesse elektroonilisse keskkonda ning mis on aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste (ravikindlustus, pension, töötuskindlustushüvitis jne) tuvastamisel eriseadusega ettenähtud juhtudel ning töötamisega seotud kohustuste täitmise kontrollimisel. Registrit saavad kasutada kõik seda infot vajavad asutused. Loe edasi

Rahvusvaheline raamatupidajate päev

Iga aasta 10. novembril tähistavad raamatupidajad kuuluvust selle ala esindajate hulka – just sel päeval peetakse rahvusvahelist raamatupidamise päeva.

Selle tähtpäeva pidamise kuupäev valiti selle järgi, et 10. novembril 1494. aastal avaldati Veneetsias Luca Pacioli raamat “Kõik, mis käsitleb aritmeetikat, geomeetriat ja proportsiooni” (“Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita”), Loe edasi

Olulised muudatused võlaõigusseaduses

15. aprillil 2013 jõustusid võlaõigusseaduse muudatused:

  • viivise suurus poolaasta Euribor + 8 protsenti (VÕS § 113 lg 1)

Viivis kohaldub kõikidele lepingutele ning muudatuste kohaselt on edaspidi võlgnikul üldjuhul keelatud tugineda kokkuleppele, mille kohaselt on viivise suuruseks võlaõigusseaduses sätestatuga võrreldes väiksem viivis. Viivise nõudmise täieliku välistamise kokkulepe on tühine. Loe edasi