Navigate / search

Olulised muudatused võlaõigusseaduses

15. aprillil 2013 jõustusid võlaõigusseaduse muudatused:

  • viivise suurus poolaasta Euribor + 8 protsenti (VÕS § 113 lg 1)

Viivis kohaldub kõikidele lepingutele ning muudatuste kohaselt on edaspidi võlgnikul üldjuhul keelatud tugineda kokkuleppele, mille kohaselt on viivise suuruseks võlaõigusseaduses sätestatuga võrreldes väiksem viivis. Viivise nõudmise täieliku välistamise kokkulepe on tühine. Piiramise keeld ei kohaldu tarbijatele.

  • sissenõudmiskulude hüvitus 40 eurot (VÕS § 1131 lg 1)

Võlausaldajal on õiguse nõuda võlgnikult võla sissenõudmiskulude hüvitamist summas 40 eurot. Seda vaid juhul, kui võlausaldajal on õigus (täiendavalt) nõuda ka viivist ning võlgniku puhul pole tegemist tarbijaga. Võlausaldajal on õigus nõuda käitlemiskulude hüvitamist ka juhul, kui sissenõudmiskulud tegelikkuses puuduvad. Olukorras, kus pooled on leppinud võlgnevuse tasumises maksegraafiku alusel, on iga osamakse tähtaegne tasumine eraldi kohustus ehk iga osamakse tegemisega viivitamise korral on õigus nõuda 40 eurot sissenõudmiskulude katteks.

  • maksimaalne maksetähtaeg ettevõtjatevahelises tehingutes 60 päeva (VÕS  § 821 lg 2)

Ettevõtjatevahelistes tehingutes ei või maksetähatajad üldjuhul ületada 60 päeva. Erandiks on ainult olukord, kus pooled on lepingus sõnaselgelt teisiti kokku lepitud ja selline kokkulepe ei ole asjaolude kohaselt võlausaldaja suhtes äärmiselt ebaõiglane.

  • maksimaalne maksetähtaeg avalik-õiguslike isikutega tehingutes 30 päeva (VÕS  § 821 lg 3)

Tehingutes, mille üheks pooleks on avaliku sektor (sh riik, riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende asutused), on üldiseks maksetähtajaks 30 päeva, mille pikendamine on piiratud juhtudel lubatud maksimaalselt 60 päevani. Vajadus 30 päevast pikema tähtaja järele peab tulenema objektiivsetest asjaoludest, mitte lihtsalt haldusorgani sisemisest töökorraldusest.

  • kauba, teenuse või muu hüve vastuvõtmise või ülevaatamise maksimaalne tähtaeg 30 päeva (VÕS  § 821 lg 5)

Maksimaalne kauba, teenuse või muu hüve vastuvõtmise ja ülevaatamise tähtaeg on üldjuhul 30 päeva, milles võib kokku leppida juhul, kui maksetähtaeg hakkab kulgema pärast kauba, teenuse või muu hüve vastuvõtmist või ülevaatamist ning sellest kõrvalekaldumine on lubatud piiratud juhtudel, kus pooled on sõnaselgelt teisiti kokku leppinud ja see ei ole asjaolude kohaselt võlausaldaja suhtes ebaõiglane.