Navigate / search

Töötamise registreerimine (TÖR)

26. märtsil 2014 võttis riigikogu vastu maksukorralduse seaduse muudatused, millega luuakse töötamise register ning mis jõustub 1. juuli 2014. (MKS muudatus)

Töötamise register (TÖR) on töötamisega seotud infot koondav register, mis koondab Eestis tööd tegevate inimeste kohta seotud informatsiooni ühtsesse elektroonilisse keskkonda ning mis on aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste (ravikindlustus, pension, töötuskindlustushüvitis jne) tuvastamisel eriseadusega ettenähtud juhtudel ning töötamisega seotud kohustuste täitmise kontrollimisel. Registrit saavad kasutada kõik seda infot vajavad asutused.

Alates 1. juuli 2014 peavad kõik tööd võimaldavad juriidilised ja füüsilised isikud registreerima töö tegevad isikud töötamise registris e-maksuametis.

Registreerida tuleb töötamine, millest tekib Eestis maksukohustus, olenemata lepingu vormist. Erandina tuleb registreerida ka vabatahtlik töötamine äriühingus ja FIE juures.

Uue registriga muutub info töötamise registreerimisest kättesaadavaks kohe esimesel päeval ning töötaja saab ise vaadata, kas tööandja on tema töötamise registreerinud, maksud tasunud ning kas tal on sellest tulenevalt õigus sotsiaalsetele tagatistele.

Seni esitatud ja uuena esitatavad andmed

Seni kõik kehtivad andmed, mis on täna kantud Haigekassa infosüsteemi kantakse automaatselt uude registrisse seisuga 1. juuli 2014.

Kõik võlaõiguslike lepingutega töötavad isikud tuleb tööandjal 1. juuli seisuga registrisse kanda, kui neid Haigekassa süsteemi esitatud ei ole. Lühiajalised töövõtu- või käsunduslepingud, mis on sisuliselt võrdsustatud töö tegemisega, peavad edaspidi registris olema alates nende sõlmimisest.

Registreerimiskohustus

Alates 1. juulist peab tööd võimaldav isik töötamise registris registreerima andmed tööd tegeva isiku kohta hiljemalt tööle asumise hetkest. Andmed tuleb esitada kõigi füüsiliste isikute kohta, kellel tekib Eestis maksukohustus ning seda olenemata lepingu vormist.

Tööd võimaldav isik on Eesti residendist või mitteresidendist juriidiline isik, Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes sõlmib töötamise aluseks oleva kokkuleppe või nimetab tööd tegeva isiku ametikohale.

Töötamisena mõistetakse töö tegemist töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel, avalik teenistus avaliku teenistuse seaduse tähenduses või töö tegemist vabatahtlikkuse alusel tasu saamata. Õppepraktika raames töötamist ei pea registreerima, v. a juhul, kui õpilasega sõlmitakse töö tegemiseks tasu eest töö- või võlaõiguslik leping.

Lihtsustatud korras saab esmase registreeringu teha ka telefoni või SMSi teel numbril 1811. Lihtsustatud registreerimise võimalust kasutades tuleb tööandjal ülejäänud vajalikud andmed registrisse esitada hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul.

 • SMS tuleb saata numbrile 1811 kujul “tööandja registrikood(tühik)töötaja isikukood(tühik)töötamise alguse kuupäev“.
  Näide: 12345678(tühik)23456789012(tühik)01.07.2014

Töötamise peatumine ja lõpetamine registreeritakse 10 päeva jooksul töötamise peatumise või lõpetamise päevast arvates.

Töötamise registrisse kantavad andmed

 • tööd tegeva isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 • isikukoodi puudumisel ja kuni viiepäevase töötamise korral ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg;
 • tööd võimaldava isiku registri- või isikukood ja nimi;
 • töötamise alustamise kuupäev;
 • töötamise liik;
 • töötamise peatumise algus- ja lõpukuupäev ning peatumise alus;
 • töötamise lõpetamise kuupäev ja alus;
 • ametinimetus ja töökoha aadress, kui tegemist on kolmanda riigi kodakondsust või määratlemata kodakondsust omava isikuga, kes elab Eestis töötamist lubava tähtajalise elamisloa alusel, või kes viibib Eestis viisa või viisavabaduse alusel ja kellel on õigus lühiajaliselt Eestis töötada.

Töötamise registri kande parandamine

Eksimuste korral saab töötamise registrisse tehtud vigast registrikannet elektroonselt parandada 3 kuu jooksul töötamise alustamise, peatumise või lõpetamise kuupäevast alates. Hiljem saab parandusi teha üksnes mõjuval põhjusel taotluse alusel vaid Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.

Registreerimise kohustuse täitmata jätmine

Maksuhaldur võib registreerimiskohustuse või registreerimise lõpetamise kohustuse täitmata jätmisel hoiatada ning määrata registreerimiseks täiendava tähtaja või rakendada sunniraha. Sunniraha võib esimesel korral olla kuni 1 300 eurot ja teisel korral 2 000 eurot (MKS § 25 8).  Lisaks saab registreerimiskohustuse täitmata jätmise eest rakendada väärteokaristust, milleks on rahatrahv füüsiliste isikute puhul  kuni 300 trahviühikut ning juriidiliste isikute puhul kuni 3 200 eurot (MKS § 154).

Loe lisaks Maksu- ja Tolliamet TÖR