Navigate / search

Käibedeklaratsiooni lisa

Alates 1. novembrist 2014 peab KMD lisal deklareerima arvete informatsiooni juhul, kui ühe tehingupartneriga tehingu või tehingute käibemaksuta kogusumma ületab kalendrikuus 1000 eurot(KMS § 27)  Tehingupartneripõhist piirmäära arvestatakse ostu- ja müügiarvete puhul eraldi.

Käibedeklaratsioon ja selle lisa (KMD INF) tuleb esitada maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks.  Esitamiseks saab olema neli võimalust:

 • nn masin-masin liides, s.t ettevõtja saadab vajalikud andmed otse raamatupidamisprogrammist;
 • xml ja csv formaadis faili laadimine e-maksuametis/e-tollis;
 • ekraanivormi täitmine e-maksuametis/e-tollis;
 • paberkandjal esitamine.

KMD esitatakse elektrooniliselt, kui isik on olnud käibemaksukohustuslane vähemalt 12 kuud või kui KMD lisal kajastatakse enam kui viis arvet. Maksukohustuslase või piiratud maksukohustuslase motiveeritud taotluse alusel võib maksuhaldur lubada käibedeklaratsiooni esitamist paberkandjal.

Kuni 2015 aasta lõpuni on võimalus esitada arvetel olevad summad summeerituna tehingupartnerite lõikes.

KMD lisa 0-deklaratsiooni peab esitama ka  käibemaksukohustuslane, kellel polnud arveid antud maksustamisperioodil.

KMD lisa ei pea esitama piiratud maksukohustuslane, kes on maksustamisperioodil teinud KMS § 3 lg 5 nimetatud toiminguid.

KMD lisal kajastatakse:

 • kajastatakse juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale ning riigi-, valla- ja linnaasutusele väljastatud ning nendelt saadud arvete andmed ning tehingupartnerile Eestis väljastatud registrikood, notari ja kohtutäituri puhul isikukood;
 • arved, millele kauba võõrandaja või teenuse osutaja on märkinud 20-protsendilise ja 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatava käibe, v.a erikorras esitatud arved (KMS § 40);
 • arve või arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt 1000 eurot. Tehingupartneripõhist piirmäära arvestatakse ostu- ja müügiarvete puhul eraldi.

KMD lisal võib kajastada ka arved, mille kogusumma ilma käibemaksuta on väiksem kui 1000 eurot tehingupartneri kohta.

KMD lisal ei kajastata:

 • selliste tehingute ja toimingute eest väljastatud ja saadud arvete andmeid, millele laieneb seaduse alusel kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustus ning see puudutab nii teenuse osutajat kui ka saajat. Teenuse saaja võib valida, kas ta neid arveid, millele laieneb kutse- ja ametisaladuse hoidmise kohustus, kajastab KMD lisal või mitte;
 • füüsilisele isikule (v.a FIE) väljastatud arveid. Seega jaekaubanduses ei kajastata KMD lisal isikustamata müüki. Näiteks kui ostja pole müüja poole pöördunud palvega väljastada arve ettevõtte nimele, võetakse seda kui isikustamata müüki ning selle arve andmeid käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata;
 • mitteresidendile, kes ei ole Eestis registreeritud käibemaksukohustuslane, väljastatud arveid;
 • arveid, mis sisaldab üksnes maksuvaba või 0% käivet või on esitatud käibena mittekäsitatava tehingu või toimingu kohta;
 • reisiteenuste erikorra alusel (KMS § 40) väljastatud arvete andmed, KMD lisal tuleb kajastada vaid nende arvete andmed, millel on käibemaksusumma;
 • ostuarveid, millelt ei arvata maha sisendkäibemaksu.

KMD lisa on võimalik esitada ka ilma äriregistri koodi märkimiseta. Selleks luuakse võimalus saada tasuta tehingupartnerite registrikoode masinloetaval kujul. See hõlbustab ettevõtteid RIK-i andmebaasiga liidestuse korral saada nime kaudu tehingupartneri äriregistri kood KMD lisa täitmiseks. Ettevõtted kes seda võimalust ei kasuta, saavad registrikoodi päringu teha veebis üksikpäringuna.