Navigate / search

Isikliku sõiduauto hüvitis

Alates 01.09.2014 on isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta. (TuMS § 13 lg 3 p 2)

Sõitude kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise korra kehtestab Vabariigi Valitsuse määrus.  (VV määrus nr 164)

Määruse kohaselt tuleb maksuvaba hüvitise maksmiseks vormistada tööandja kirjalik otsus, käskkiri või korraldus, milles näidatakse:

  • hüvitist saava isiku ees- ja perekonnanimi;
  • hüvitise suurus;
  • sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõitude kulusid hüvitatakse.

Korralduse lisana on korrektselt vormistatud ja täidetud sõidupäevikud, mis peab sisaldama:

  • sõiduautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi;
  • sõiduauto registrinumber;
  • läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit iga töösõidu korral;
  • sõidu kuupäev;
  • sõidu eesmärk.