Navigate / search

Maksumäärad 2016

Tulumaks

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%(TuMS § 4 lg 1 p 2)
 • Juriidiliste isikute väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) tulumaksumäär on 20/80(TuMS § 4  lg 1`1 p 2)
 • Maksuvaba tulu on 170 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus) ehk 2 040 eurot aastas. (TuMS § 23
 • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 225 eurot kuus ehk 2 700 eurot aastas (rakendab ainult I ja II samba pensioni saajatele ning rakendajaks on pensioni väljamaksja). (TuMS § 23`2)
 • Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral on  1 848 eurot aastas (154 eurot kuus) teise ja iga järgneva kuni 17 aasta vanuse lapse eest. (TuMS § 23`1)
 • Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus ehk 768 eurot aastas (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). (TuMS § 23`3)
 • Tulumaksuvaba on töötajale lapse sünni puhul makstav toetus viie kuu maksuvaba tulu määra ulatuses ehk  770 eurot (5/12*1848). (TuMS § 13 lg 3 p 7)
 • Maksustatavast tulust on lubatud teha mahaarvamisi kokku kuni 1 200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust. (TuMS § 28`2)

Sotsiaalkindlustusmaksed

 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 390 eurot (2015. aastal 355 eurot), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 128,70 eurot kuus. (SMS § 7 lg 1; RES § 2 lg 10)
 • Täistööajaga töötamisel töötasu alammäär on 430 eurot (2015. aastal 390 eurot) ning tunnitasu alammäära on 2,54 eurot.  (VV määrus nr 139 § 1 Vabariigi Valitsuse määrus
 • FIE sotsiaalmaksu määr on 386,10 eurot kvartalis (1 544,40 eurot aastas).
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%(VV määrus nr 151 § 2 ja 3) Vabariigi Valitsuse määrus
 • Kogumispensioni makse määr on 2%. Avalduse esitanud isikutele (2014-2017) on makse määr 3%. (KoPS § 9)

Hüvitised ja erisoodustused

 • Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot esimese 15 päevas eest, kuid mitte rohkem kui 15 päeva kalendrikuus ja 32 eurot iga järgnevapäeva eest. Muude lähetusega kaasevate mõistlike kulude osas maksuvaba piirmäär puudub. (TuMS § 13 lg 3 p 1) Kulude hüvitiste ja välislähetuse päevaraha maksmise korra kehtestab (VV määrus nr 110 § 7Vabariigi valituse määrus
 • Isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus iga hüvitust maksva tööandja kohta. (TuMS § 13 lg 3 p 2) Sõitude kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise korra kehtestab (VV määrus nr 164 § 5Vabariigi Valitsuse määrus
 • Tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamise erisoodustuse hinnaks sõitude arvestuse puudumisel on 256 eurot kuus. Tulumaks erisoodustuselt 64 eurot kuus ning sotsiaalmaks erisoodustuselt 105,60 eurot kuus. Sõitude arvestuse olemasolul on erasõitude erisoodustuse sõidukilomeetri hind 0,30 eurot, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kuus. (TuMS § 48 lg 4 p 2 ja lg 8; SMS § 2 lg 1 p 7; RM määrus nr 2 § 1 lg 1) Rahandusministri määrus
 • Reklaamkingituse maksuvaba piirmäär on 10 eurot käibemaksuta. (TuMS § 49 lg 1)
 • Annetusi ja kingitusi võib maksuvabalt teha kalendriaasta jooksul tulumaksusoodustusega ühingutele kuni 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10% viimase majandusaasta kasumist. Kasutada saab ainult ühte piirmäära. (TuMS § 11 lg 2; § 49  lg 2 ja 3) Tulumaksusoodustustega nimekiri
 • Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär on 32 eurot kuus. Lisaks sellele võib  teha kalendrikuus maksuvabalt seoses äripartnerite vastuvõtuga väljamakseid üldsummas kuni 2% ulatuses maksumaksja samal kalendrikuul tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast. (TuMS § 49 lg 4)
 • Erisoodustuseks on laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga. Erisoodustuse hinnaks loetakse turutingimustele vastava intressi summa ja laenulepingus ette nähtud intressimäära järgi tasumisele kuuluva intressi summa vahet, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne VÕS § 94 lg 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär (enne 1.07.2015 oli 0,05%, avaldatakse 2 korda aastas enne 01.07 ja enne 01.01) www.eestipank.ee/volasuhete-intressimaar (TuMS § 48 lg 4 p 6; SMS § 2 lg 17; VÕS § 94 lg 2; RM määrus nr 2 § 3) Rahandusministri määrus

Käibemaks

 • Tax free maksuvaba piirmäär  38 eurot(KMS § 5 lg 2 ja 2)
 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär on 16 000 eurot(KMS § 19 lg 1 ja 2)
 • Piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus kaupade soetamisel on 10 000 eurot(KMS § 21 lg 2)
 • Lihtsustatud arve võib väljastada, kui arvel olev summa ilma käibemaksuta ei ületa 160 eurot(KMS § 37 lg 9)

Maksukorralduse seadus

 • Sunniraha ülempiir teabe, asjade ja dokumentide esitamata jätmise eest esimesel korral 640 eurot ning teisel korral 2 000 eurot(MKS § 67 lg 3)
 • Sunniraha ülempiir deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmise eest esimesel korral 1 300 eurot ning teisel korral 2 000 eurot(MKS § 91 lg 4)
 • Sunnisraha töötaja registreerimata jätmise eest 1 300 eurot ning teisel korral 2 000 eurot.(MKS § 25 `8lg 3)
 • Maksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata ja maksuvõlga sisse ei nõuta on alla 10 euro(MKS § 100 lg 1)
 • Maksuvõla puudumise tõend väljastatakse juhul, kui isiku maksuvõlg ei ületa 10 eurot(MKS § 14 lg 5)
 • Maksukohustuse poolt tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi määr on 0,06% päevas(MKS § 117 lg 1)
 • Rahatrahv juriidilisele isikule maksude maksmisest kõrvalehoidumise eest kuni 13 000 eurot. (MKS § 153`1 lg 2)
 • Rahatrahv juriidilisele isikule maksukelmuse eest kuni 32 000 eurot(MKS § 153`2 lg 2)

Võlaõigusseadus

 •  Viivise intressmäär võlasuhtes on Euroopa Keskpanga kohaldatav viimane intressimäär (VÕS § 94 lg 1), (avaldatakse 2 korda aastas enne 01.01 ja enne 01.07 www.eestipank.ee/volasuhete-intressimaar ) + 8 % aastas (VÕS § 113 lg 1). Viivis kohaldub kõikidele lepingutele ning muudatuste kohaselt on edaspidi võlgnikul üldjuhul keelatud tugineda kokkuleppele, mille kohaselt on viivise suuruseks VÕS sätestatuga võrreldes väiksem viivis. Kui lepinguga on ette nähtud kõrgem intressimäär kui seadusjärgne viivisemäär, loetakse viivise määraks lepinguga ettenähtud intressimäär.Viivise nõudmise täieliku välistamise kokkulepe on tühine. Piiramise keeld ei kohaldu tarbijatele.
 •  Võlausaldajal on õiguse nõuda võlgnikult võla sissenõudmiskulude hüvitamist summas 40 eurot. (VÕS § 1131 lg 1) Seda vaid juhul, kui võlausaldajal on õigus (täiendavalt) nõuda ka viivist ning võlgniku puhul pole tegemist tarbijaga. Võlausaldajal on õigus nõuda käitlemiskulude hüvitamist ka juhul, kui sissenõudmiskulud tegelikkuses puuduvad. Olukorras, kus pooled on leppinud võlgnevuse tasumises maksegraafiku alusel, on iga osamakse tähtaegne tasumine eraldi kohustus ehk iga osamakse tegemisega viivitamise korral on õigus nõuda 40 eurot sissenõudmiskulude katteks.