Navigate / search

Maksumäärad 2015

Tulumaks

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%. (TuMS § 4 lg 1)
 • Juriidiliste isikute väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) tulumaksumäär on 20/80. (TuMS § 4 lg 1`1)
 • Maksuvaba tulu on 154 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus) ehk 1 848 eurot aastas. (TuMS § 23
 • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 220 eurot kuus ehk 2 640 eurot aastas (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad). (TuMS § 23`2)
 • Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus ehk 768 eurot aastas (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). (TuMS § 23`3)
 • Tulumaksuvaba on töötajale lapse sünni puhul makstav toetus viie kuu maksuvaba tulu määra ulatuses ehk  770 eurot (5/12*1848). (TuMS § 13 lg 3 p 7)

Sotsiaalkindlustusmaksed

 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 355 eurot (2014. aastal 320 eurot), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 117,15 eurot kuus. (SMS § 7 lg 1; RES § 2 lg 10)
 • Täistööajaga töötamisel töötasu alammäär on 390 eurot (2014. aastal 355 eurot) ning tunnitasu alammäära on 2,34 eurot.  (VV määrus nr 166 § 1) Vabariigi Valitsuse määrus 
 • FIE sotsiaalmaksu määr on 351,45 eurot kvartalis (1 405,80 eurot aastas).
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%(VV määrus nr 167 § 2 ja 3) Vabariigi Valitsuse määrus
 • Kogumispensioni makse määr on 2%. Avalduse esitanud isikutele (2014-2017) on makse määr 3%. (KoPS § 9)

Hüvitised ja erisoodustused

 • Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 32,00 eurot päevas. Muude lähetusega kaasevate mõistlike kulude osas maksuvaba piirmäär puudub. (TuMS § 13 lg 3 p 1) Kulude hüvitiste ja välislähetuse päevaraha maksmise korra kehtestab (VV määrus nr 110 § 7Vabariigi Valitsuse määrus 
 • Isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus iga hüvitust maksva tööandja kohta. (TuMS § 13 lg 3 p 2) Sõitude kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise korra kehtestab (VV määrus nr 164 § 5 ) Vabariigi Valitsuse määrus
 • Tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamise erisoodustuse hinnaks sõitude arvestuse puudumisel on 256 eurot kuus. Tulumaks erisoodustuselt 64 eurot kuus ning sotsiaalmaks erisoodustuselt 105,60 eurot kuus. Sõitude arvestuse olemasolul on erasõitude erisoodustuse sõidukilomeetri hind 0,30 eurot, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kuus. (TuMS § 48 lg 4 p 2 ja lg 8; SMS § 2 lg 1 p 7; RM määrus nr 2 § 1 lg 1) Rahandusministri määrus
 • Reklaamkingituse maksuvaba piirmäär on 10 eurot käibemaksuta. (TuMS § 49 lg 1)
 • Annetusi ja kingitusi võib maksuvabalt teha kalendriaasta jooksul tulumaksusoodustusega ühingutele kuni 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10% viimase majandusaasta kasumist. Kasutada saab ainult ühte piirmäära. (TuMS § 11 lg 2; § 49  lg 2 ja 3) Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri
 • Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär on 32 eurot kuus. Lisaks sellele võib  teha kalendrikuus maksuvabalt seoses äripartnerite vastuvõtuga väljamakseid üldsummas kuni 2% ulatuses maksumaksja samal kalendrikuul tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast. (TuMS § 49 lg 4)
 • Erisoodustuseks on laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga. Erisoodustuse hinnaks loetakse turutingimustele vastava intressi summa ja laenulepingus ette nähtud intressimäära järgi tasumisele kuuluva intressi summa vahet, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne VÕS § 94 lg 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär (enne 1.07.2015 oli 0,05%, avaldatakse 2 korda aastas enne 01.07 ja enne 01.01) Seega hetkel on intressimäär 0,1% aastas.  www.eestipank.ee/volasuhete-intressimaar(TuMS § 48 lg 4 p 6; SMS § 2 lg 1p 7; RM määrus nr 2 § 3) Rahandusministri määrus

Käibemaks

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär on 16 000 eurot(KMS § 19 lg 1 ja 2)
 • Piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus kaupade soetamisel on 10 000 eurot(KMS § 21 lg 2)
 • Lihtsustatud arve võib väljastada, kui arvel olev summa ilma käibemaksuta ei ületa 160 eurot(KMS § 37 lg 9)

Maksukorralduse seadus

 • Sunniraha ülempiir teabe, asjade ja dokumentide esitamata jätmise eest esimesel korral 640 eurot ning teisel korral 2 000 eurot(MKS § 67 lg 3)
 • Sunniraha ülempiir deklaratsiooni ja selle paranduste esitamata jätmise eest esimesel korral 1 300 eurot ning teisel korral 2 000 eurot(MKS § 91 lg 4)
 • Sunnisraha töötaja registreerimata jätmise eest 1 300 eurot ning teisel korral 2 000 eurot.(MKS § 25 `8lg 3)
 • Maksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata ja maksuvõlga sisse ei nõuta on alla 10 euro(MKS § 100 lg 1)
 • Maksuvõla puudumise tõend väljastatakse juhul, kui isiku maksuvõlg ei ületa 10 eurot(MKS § 14 lg 5)
 • Maksukohustuse poolt tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi määr on 0,06% päevas(MKS § 117 lg 1)
 • Rahatrahv juriidilisele isikule maksude maksmisest kõrvalehoidumise eest kuni 13 000 eurot. (MKS § 153`lg 2)
 • Rahatrahv juriidilisele isikule maksukelmuse eest kuni 32 000 eurot(MKS § 153`2 lg 2)